การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่องการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด นิสิตท่านใดที่สนใจสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการดังนี้
1) ให้ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1317/2563 เรื่องการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
2) กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://affairs.buu.ac.th และจัดเตรียมหลักฐานการสมัคร ตามประกาศฯ
3) กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 25 มกราคม 2564 ที่งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗