มาตรการช่วยเหลือนิสิต กรณีสถานการณ์โรคระบาด COVIC-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือนิสิต กรณีสถานการณ์โรคระบาด COVIC-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้การดำเนินการจัดมาตรการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอันมีผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตทุกคน มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายช่วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี - ทุกรายการ 10%
โดยนิสิตสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : https://covid19support.buu.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

...

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗