- รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2565
- รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2)
- รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
- ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 0859/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
- รับสมัครทุนการศึกษา พล.ร.ท ลักษณ์-นางเจียรนัย บุญศิริ ปีการศึกษา2565
- รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ปีการศึกษา 2565

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗