ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศหน่วยบริหารกิจการนิสิต ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านเลขานุการ
- คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 286/2563 แต่งตั้งคณะกรรมฝ่ายการกิจการนิสิตประจำคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้านงานบุคคล
- คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน
ด้านงานการเงิน
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0691/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต พ.ศ. 2560

หน่วยกิจกรรมและสโมสรนิสิต

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
- คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 288/2563 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
- คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 289/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษานิสิต

จรรยาบรรณ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัย พ.ศ. 2555
การศึกษา
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0539/2559 เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0755/2559 เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0064/2560 เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษา
- คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 085/2563 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยวินัยและพัฒนานิสิต

วินัยนิสิต
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2552
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0506/2555 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 29 มกราคม พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิตฯ
การแต่งกายนิสิต
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 171/2559 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559

หน่วยสวัสดิการนิสิต

ทุนการศึกษา
- ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต พ.ศ. 2553
ประกันอุบัติเหตุ
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0262/2563 เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563
กองทุนอุบัติภัย
- ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. 2561
- ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0411/2563 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. 2563
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0643/2556 เรื่องหลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินสำหรับนิสิต โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา พ.ศ. 2556

หน่วยหอพักนิสิตแพทย์

- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0202/2563 เรื่องค่าบำรุงหอพักค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตแพทย์ สำหรับปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 2563

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗