1. คู่มือการใช้งาน Google Hangout Meet

2. link Google Hangout Meet


เอกสารสำคัญสำหรับ WFH

- ขั้นตอนการใช้งาน ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Work From Home

- แถลงการณ์ การใช้แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยบูรพา


รวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดย : นางกัญญณัช ศรีวิสุทธิ์ (ฝ่ายบุคคล)
e-mail : sirips@go.buu.ac.th


1. ถ้าลืมกรอกข้อมูลในแต่ละวัน จะกรอกย้อนหลังได้หรือไม่ ทำอย่างไร ?
ตอบ ให้ทำการกรอกเข้ามาในระบบปกติ แต่ในช่องที่ให้กรอกอธิบายผลการปฎิบัติงาน ให้ระบุ วันที่/เดือน ก่อนการกรอกข้อมูล ว่าเป็นผลของการปฎิบัติงานในวันไหน

2. ถ้าต้องการกรอกข้อมูลซ้ำ เนื่องจากครั้งแรกส่งหลักฐานไม่ครบ ทำได้หรือไม่ ?
ตอบ สามารถส่งเข้ามาซ้ำได้ โดยเจ้าหน้าที่จะดูข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดของวันนั้นๆ

3. จำเป็นต้องเข้ามากรอกข้อมูลทุกวันหรือไม่ ?
ตอบ ต้องเข้ามากรอกข้อมูลทุกวัน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการทำงาน

4. ถ้าในวันนั้นๆไม่มีงาน หรือเสร็จสิ้นภารกิจหมดแล้ว ต้องเข้ามากรอกข้อมูลหรือไม่
ตอบ ต้องเข้ามากรอกทุกวัน โดยที่หัวข้อ "รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน" ให้เลือกเป็น "ไม่มี"

5. ใน 1 วัน สามารถ กรอรายงานผลได้กี่ครั้ง
ตอบ แนะนำว่า ใน 1 วัน ให้กรอกเพียงครั้งเดียว โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานของทั้งวันมากรอกรวมกันในช่วง เย็น

6. วันหยุดราชการต้องกรอกรายงาน WFH หรือไม่
ตอบ การทำงาน WFH คือการปฏิบัติงานตามปกติในวันทำงาน (มีวันหยุดราชกา รเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันหยุดราชการไม่ต้องรายงานผลการทำงาน ส่วนผู้ใดทำงานในวันหยุดจะส่งรายงานผลการทำงานก็สามารถส่งได้

7. ถ้าในวันนั้นๆ ไม่ได้ปฏิบัติงาน WFH จำเป็นต้องกรอกรายงานผลหรือไม่
ตอบ ต้องเข้ามากรอกทุกวัน โดยที่หัวข้อ "รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน" ให้เลือกเป็น "มาปฏิบัติงาน" จากนั้นให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดแล้วกดส่ง ได้เลย

8. การแนบรูปถ่าย , file เอกสารประกอบ(ถ้ามี) สามารถแนบไฟล์ได้ครั้งละกี่ไฟล์
ตอบ สามารถแนบได้ครั้งละไม่เกิน 1 ไฟล์ และมีขนาดไฟล์สูงสุด 1 MB สามารถแนบไฟล์ได้ทุกประเภท หากมีภาระงานหลายอย่าง หรือมีเอกสารแนบหลายไฟล์ ขอแนะนำทำให้เป็น PDF แล้วนำไฟล์มาต่อกัน ส่วนการเขียนรายงาน ให้เขียนเรียงรวมกันในครั้งเดียว เพื่อกรอกรายงานวันละ 1 ครั้ง เช่น 1. พิมพ์หนังสือโต้ตอบราชการ จำนวน 5 ฉบับ 2. จัดทำรายงานการประชุม 3. ส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 4.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/ภายใน เป็นต้น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน ระบบ รายงานผล Work From Home