รายงานประเมินตนเอง 2558

จาก SARCENTER

(ร่าง)รายงานประเมินตนเอง 2558

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ระบบและกลไก
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
P.1 ลักษณะขององค์การ-58
P.2 สภาพแวดล้อมององค์การ-58
หมวด 1 การนำองค์กร
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง-58 1.
1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม-58 7.
หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทำกลยุทธ์-58 10.
2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ-58 14.
หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงลูกค้า-58 16.
3.2 ความผูกพันของลูกค้า-58 18.
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร-58 21.
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้-58 23.
หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร-58 24.
5.2 ความผู้พันของบุคลากร-58 26.
หมวด 6 การปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทำงาน-58 30.
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ-58 33.
หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ-58
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า-58
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร-58
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร-58
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด-58