โปรแกรมอ่านแปลผลการตรวจเลือดและปัสสาวะเบื้องต้น

Program for reading, interpreting, preliminary blood and urine tests


วัตถุประสงค์ของการจัดทำโปรแกรม

        สืบเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ ไม่สามารถอ่านค่าแปลผลการตรวจสุขภาพประจำปีของตนเองได้ เนื่องจากไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับแพทย์ที่ทำการตรวจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายผลการ ตรวจในแต่ละค่าให้กับทุกคนได้อย่างละเอียด ด้วยเหตุนี้ ผู้พัฒนาจึงได้จัดทำโปรแกรมเพื่อเป็นเครื่องมือหรือ ตัวช่วยที่ทำให้ทุกท่านสามารถอ่านค่าแปลผลการตรวจด้วยตัวเองได้ในเบื้องต้น ผู้พัฒนาได้ใช้หนังสือ "คู่มือแปลผลตรวจเลือด" ซึ่งเขียนโดย พลเอกประสาร เปรมะสกุล เป็นแนวทางในการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงช่วงระดับปกติของแต่ละค่า และสิ่งที่อาจบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพจากค่าที่ตรวจได้ จึงได้พัฒนา "โปรแกรมอ่านแปลผลการตรวจเลือดและปัสสาวะเบื้องต้น" ขึ้น
        อนึ่ง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็น สิ่งยืนยันหรือบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ประกอบกับช่วงค่าปกติในแต่ละค่าของ Lab ใน แต่ละโรงพยาบาลอาจมีค่าที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ดังนั้นหากผลการอ่านวิเคราะห์ที่ได้ในเบื้องต้นได้แสดง ค่าหนึ่งค่าใดเบี่ยงเบนไปจากระดับปกติ ก็อย่าเพิ่งกังวลใจ แต่ขอให้นำผล Lab ที่ได้จากโรงพยาบาลพบแพทย์ เพื่อรับคำอธิบายอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแพทย์อาจวินิจฉัยให้ตรวจซ้ำหรือตรวจเพิ่มเติมต่อไป ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมอ่านแปลผลการตรวจเลือดและปัสสาวะเบื้องต้นที่ทำขึ้นใน ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านอยู่บ้างไม่มากก็น้อย และขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั่วกันทุกคน