รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์
สำหรับแพทย์หลักสูตร 2 เดือน
 
 

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-394-850 ถึง 3