มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญร่วมบริจาค

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยากไร้
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การบริการ การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และภารกิจอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อจัดซื้อยา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. เพื่อดำเนินการภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณสุขประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด