ประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยทางงานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับงานสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ E-learning ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิชาการของคณะฯ ได้ ทุกที่และทุกเวลา ทางระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ทางผู้ที่รับผิดชอบยินดีรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่อไป

* ควรระมัดระวัง ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ การเปิดเผยความลับของผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗