คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อให้การบริหารการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผน การกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานของแต่ละรายวิชาหรือหน่วยงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 จึงกำหนดนโยบายการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประกาศวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ (KV: Knowledge Vision) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ

"การใช้ TQA ขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว"

How Much Can I Recive?

How Much Does It Costs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetasssur adipiscing elit. Tellus integer proin nisl pretium, vestibulum dictum blandit risus. Nisl commodo

turpis vivamus donec. Id congue vesti bualum odio dignissim at quisque viverra. Non semper in sed quisque dui. Platea posuere ullamcorper id fames ut sed urna cursus eget. Neque, vel

How Much Does It Costs?

How Do I Repay?

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetasssur adipiscing elit. Tellus integer proin nisl pretium, vestibulum dictum blandit risus. Nisl commodo

turpis vivamus donec. Id congue vesti bualum odio dignissim at quisque viverra. Non semper in sed quisque dui. Platea posuere ullamcorper id fames ut sed urna cursus eget. Neque, vel

How Do I Repay?