คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยวและวัคซีน (BUH Travel Medicine and Vaccination Center)

การบริการของคลินิก (Our Service are included)

1. ให้คำปรึกษา (Counseling for)
- ก่อนและหลังการรับวัคซีน (Pre and Post vaccination’s problems)
- ปัญหาสุขภาพก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การขึ้นที่สูง การเดินป่า การเดินทางไปยังสถานที่คนจำนวนมาก (เช่น พิธีฮัจย์ หรืออุมเราะห์) เป็นต้น (Pre-traveling abroad, high altitude places, trekking, mass-gathering trip (Hajj, Umrah))
- การรับยาเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคจากการเดินทาง (เช่น มาลาเรีย อาการแพ้ที่สูง อุจจาระร่วงในนักเดินทาง เป็นต้น) (Medication for prophylaxis illness (malaria, high altitude sickness, traveler diarrhea))
- โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (Travel-related infectious disease)
2. การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ทำงานในต่างประเทศ (Complete for VISA application form and medical certification)
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory test for)
- การตรวจคัดกรองวัณโรคชนิดแฝง โดยการตรวจทางผิวหนัง (Tuberculin skin test, Mantoux test) และทางเลือด (IGRAs, QuantiFERON) : (Tuberculosis screening test (Tuberculin skin test, IGRA))
- การตรวจคัดกรองโควิด (COVID screening test)
- การตรวจภูมิคุ้มกันก่อน/หลังรับวัคซีน พร้อมทั้งออกใบรับรองแพทย์ (Immune checkup before/after vaccination with medical certification)