ราคาวัคซีน / Vaccine price

Vaccine (Brand) Price per dose (Baht)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza vaccine (Vaxigrip Tetra®) 319
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ Hepatitis A vaccine (Avaxim160®) 1473
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี Hepatitis B vaccine (Euvax-B®) 294
วัคซีนบาดทะยัก Tetanus vaccine
• dT (Diphtheria and tetanus)
• TdaP (Tetanus-Diphtheria-Pertussis, Boostagen®)
• Tdap+IPV (Tetanus-Diphtheria-Pertussis and Polio, Boostrix IPV®)

43
644
828
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Dengue vaccine (Qdenga®) 1639
วัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม Mumps-Measle-Rubella (MMR) 230
วัคซีนสุกใส Varicella vaccine (Varivax®) 934
วัคซีนไทฟอยด์ Typhoid vaccine (Typhim®) 565
วัคซีนงูสวัด Recombinant Zoster vaccine (Shingrix®) 5199
วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ Pneumococcal vaccine 13 strains (Prevnar®) 2337
วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ Pneumococcal vaccine 23 strains (Pneumovax®) 1304
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (ACYW135) ชนิด Conjugate Meningococcal vaccine (Menectra®) 2356
วัคซีนพิษสุนัขบ้า Rabies vaccine (Speeda®) Pre-exposure 310
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ HPV 4 strains (Gardasil®) 2444
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ HPV 9 strains (Gardasil9®) 5593
วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ JE ชนิดเชื้อเป็น Lived attenuated Japanese Encephalitis vaccine (Imojev®) 528
Remark*
1. This price is not including Doctor fee and Registration fee (260 baht in first visit, 100 baht for next doses of vaccination), Vaccine administration fee (40 baht/dose)
2. This price is per one dose. (some vaccine needs more than 1 shot to complete course)
3. Vaccine price could be changed without advance notice
4. For more information, please contact buutravelclinic@gmail.com, FB page: BUH Travel Medicine, Travel Medicine Clinic department tel. 0886450156
หมายเหตุ*
1. ราคาที่แสดงในตารางไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าทำบัตรใหม่ ( คิดค่าบริการทางการแพทย์และค่าทำบัตรใหม่ 260 บาทสำหรับเข็มแรก และ 100 บาท สำหรับเข็มถัดไปของการฉีดวัคซีนชนิดนั้น) และค่าฉีดวัคซีน (40 บาทต่อเข็ม)
2. ราคานี้เป็นราคาวัคซีนต่อ 1 เข็มเท่านั้น (วัคซีนบางชนิดต้องได้รับมากกว่า 1 เข็มให้ครบคอร์ส)
3. ราคาวัคซีนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ buutravelclinic@gmail.com, FB page: BUH Travel Medicine และติดต่อแผนกคลินิกท่องเที่ยวและวัคซีน โทร. 088-6450156