แนะแนวการศึกษาต่อ และทุนวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ด้วยสถานทูตฝรั่งเศส
สวัสดีคะ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน งานวิเทศสัมพัน์ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ และทุนวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ด้วยสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดย Campus France Thailand ได้จัดโครงการ Campus France University Tour 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ให้กับนิสิต นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรใน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ท่านผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางลิงค์ https://forms.gle/6ob1a43Waz61XyRf7 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้