รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2567
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2559