คำถามที่ 1.ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์

คำตอบ ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 102,000 บาท ทดสอบวัดภาษาอังกฤษ 400 บาท รวมค่าธรรมเนียมรายงานตัว 102,400 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ) 1,202,400 บาท

คำถามที่ 2.ทำไมค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงสูงขึ้น

คำตอบ คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย และคำนวณจากค่าใช้จ่ายต่อการผลิตแพทย์ 1 คน

คำถามที่ 3.เรื่องการให้ทุนการศึกษา

คำตอบ การให้ทุนการศึกษา มีหลายทุน ทั้งทุนภายนอกและทุนภายใน แต่ละทุนจะมีคุณสมบัติสำหรับคัดเลือกผู้รับทุน ผู้ให้ทุนที่ประสงค์จะมอบทุนจะส่งเอกสารมายังคณะแพทยศาสตร์ จากนั้นงานบริหารงานกิจการนิสิตจะประกาศให้นิสิตทราบเพื่อให้นิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนยื่นเอกสารมายังงานบริหารกิจการนิสิต จากนั้นจะมีการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

คำถามที่ 4.หอพัก

คำตอบ หอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายให้นิสิตพักอยู่ในหอพักภายในมหาลัย โดยปี 1กำหนดให้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ส่วนปี2และปี3 ให้อยู่หอพักนิสิตแพทย์ และปี4-6 ให้พักในหอพักของศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก กรณีประสงค์ไม่อยู่หอพักภายใน ต้องกรอกเอกสารขออนุญาตไม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตรับทราบเท่านั้น และมีผลต่อการพิจารณาการให้ทุน การให้รางวัล หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างประเทศ ด้วย **ทั้งนี้จะอนุโลมให้เฉพาะนิสิตที่มีบ้านหรือที่พักอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย ไม่อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยได้**

คำถามที่ 5.เรื่องการใช้ทุน

คำตอบ นิสิตที่เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้รับทุนจากรัฐบาล ซึ่งต้องไปใช้ทุนให้กับรัฐบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี