หลักสูตรปริญญาตรี

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 : ดาวน์โหลด
- หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 : ดาวน์โหลดหลักสูตร
- หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (6ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 : ดาวน์โหลดหลักสูตร