คู่มือ/แบบฟอร์ม

ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

- นโยบายด้านการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : ดาวน์โหลด
- ปริญญาตรี พ.ศ.2559 : ดาวน์โหลด
- ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 : ดาวน์โหลด
- เรื่องปริญญาในสาขาวิชา : ดาวน์โหลด
- ระเบียบปฏิบัติในการสอบสำหรับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : ดาวน์โหลด
- เรื่อง คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน : ดาวน์โหลด