หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน


ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 1


สนใจดูรายละเอียดได้ที่ระบบบริการการศึกษา http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp

ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 2


ตารางสอน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3