ทำเนียบอาจารย์ดีเด่น

อาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 อ.นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจอาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 อ.นพ.ปราการ ทัตติยกุลอาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 อ.พญ.ผกาพรรณ ดินชูไทอาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 อ.นพ.ปราการ ทัตติยกุล


อาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 อ.พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท