การปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 6

ชื่อข่าวกิจกรรม การปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 6
รายละเอียด คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 6
โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด เป็นระยะเวลา ๑ ปี เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องให้แพทย์ฝึกหัดที่เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ข้อปฏิบัติของการปฏิบัติงานในองค์กร ระเบียบแนวปฏิบัติในการทำงาน และสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างที่แพทย์พึงได้รับ และความรู้ด้านฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงแนะนำระบบโรงพยาบาลและสถานที่ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงาน

ผู้ประกาศ


นางสาวจุฑารัตน์ สุขพละ » วันที่ 2 พ.ย.2564

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...