วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่ได้มาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชากรทุกกลุ่มวัยอย่าง องค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ระบบสุขภาพ มิติทางสังคม เพื่อพัฒนาการบริการทางเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตสาธารณสุขที่ 6 ซึ่งมีลักษณะ ประชากรที่หลากหลาย ทั้งเขตเมือง กึ่งเมือง และชนบท รวมถึงเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor)

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นศูนย์วิชาการ ที่มีความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของ EEC ภายในปี 2570

ค่านิยม


ACTIVE
A: Achieve มุ่งสัมฤทธิ์
C: CQI คิดพัฒนา
T: Teamwork ประชาร่วมใจ
I: Innovate สร้างสรรค์งานใหม่
V: Volunteer ใจอาสา
E: Ethics มีจรรยาวิชาชีพ