วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นศูนย์วิชาการ ที่มีความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของ EEC ภายในปี 2570

ค่านิยม


ACTIVE
A: Achieve มุ่งสัมฤทธิ์
C: CQI คิดพัฒนา
T: Teamwork ประชาร่วมใจ
I: Innovate สร้างสรรค์งานใหม่
V: Volunteer ใจอาสา
E: Ethics มีจรรยาวิชาชีพ