รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

นพ.ธนธรณ์ ศรีเกษตรสรากุล

พญ.ณัฏฐนิช เชยสมบัติ

พญ.คณาพร สื่อดวงจิต

พญ.รุจยา สุริยะจันทร์

พญ.อิชยา ปลื้มบำเรอ

พญ.นียมารถ ทองจันทร์

นพ.ภควัต สมบูรณ์

พญ.นิชาภา เจริญรัตน์

นพ.ณัฐวุฒิ ห้วยใหญ่

นพ.ปริญญา วรรณสุข