แนะนำหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เป้าหมาย
สนับสนุนอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทย์ In-service training และบุคลากรในการทำงานวิจัย และส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยแก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย
นโยบายวิจัย
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์
 2. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา การวิจัยสหสถาบัน การวิจัยทางคลินิก การวิจัยแบบ R2R (Routine to Research) และการวิจัยสถาบัน
 3. ส่งเสริมให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 4. พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. สร้างเครือข่ายการวิจัยอันจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมมากขึ้น
 6. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และนำองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

นโยบายบริการวิชาการ
 1. พัฒนาระบบการบริการวิชาการแก่สังคมให้มีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับคณะแพทยศาสตร
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ในลักษณะที่สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสังคม
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ
 5. สร้างเครือข่ายการดำเนินงานบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน
 6. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 7. บูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีแบบแผน
ขั้นตอนในการขอรับคำปรึกษา
...

หากมีข้อซักถาม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0-3838-6554 ต่อ 2401, 2402