• หลักสูตร
  • คู่มือ
  • เอกสาร
  • ประเมินผล

พันธกิจของหลักสูตร

"ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่ได้มาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบ จริยธรรมทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชากรทุกกลุ่มวัยอย่างองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพ มิติทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาการบริการทางเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตสาธารณสุขที่ 6 ซึ่งมีลักษณะประชากรที่หลากหลาย ทั้งเขตเมือง กึ่งเมือง และชนบท รวมถึงเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor)"


1. มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เครือข่ายสถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
1. นโยบายเกี่ยวกับอาจารย์แพทย์ ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเครือข่ายการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสถาบันเครือข่ายฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563
3. คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำสถาบันเครือข่ายฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563
4. Portfolio - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2562