คณาจารย์

ผศ.พญ.มยุรี พิทักษ์ศิลป์

ประธานสาขาวิชา เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์

นพ.อโณทัย จัตุพร

พญ.พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์