กองทุนอุบัติภัย

กองทุนอุบัติภัย คือกองทุนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนิสิตกรณีบ้านพักอาศัยหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ หรือกรณีนิสิตได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศมหาวิทยาลัย

1. กรณีนิสิตได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังนี้
1) น้ำท่วมบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันหรือบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วันและตัวบ้านหรือทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหาย
2) อัคคีภัยทำให้บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
3) ภัยธรรมชาติอื่น ๆ ทำให้บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
จำนวนเงินช่วยเหลือ

เงื่อนไข
1) ต้องเป็นบ้านพักอาศัยประจำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัยอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นและมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่หน่วยราชการออกให้หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่านิสิตได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติก็ได้
2) กรณีที่นิสิตเป็นผู้ประสบภัย ซ้ำซ้อนกันเกินกว่าหนึ่งกรณีให้นิสิตผู้นั้นได้รับความช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว
3) ลักษณะบ้านพักอาศัยที่ได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.1) บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านที่อยู่ในประเทศไทยและมีรายชื่อนิสิตหรือผู้ปกครองนิสิตอยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในประเทศไทยและได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์
3.2) บ้านเช่าที่นิสิตหรือผู้ปกครองนิสิตเช่าอยู่อาศัยประจำและได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์
3.3) ในกรณีที่นิสิตย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองของนิสิตแทน
เอกสารหลักฐาน
1) กรณีบ้านพักอาศัยของตนเองหรือของผู้ปกครองให้ใช้เอกสารดังนี้
(ก) ภาพถ่ายสภาพบ้านพักอาศัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและคณบดีลงนามรับทราบ
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านและแผนที่บ้าน
(ค) สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(ง) หนังสือรับรองที่หน่วยราชการออกให้หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่านิสิตได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์
2) กรณีเป็นบ้านเช่าให้ใช้เอกสารดังนี้
(ก) ภาพถ่ายสภาพบ้านพักอาศัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และคณบดีลงนามรับทราบ
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านและแผนที่บ้านที่เช่าอยู่
(ค) สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(ง) สำเนาสัญญาเช่า
(จ) หนังสือรับรองที่หน่วยราชการออกให้หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่านิสิตได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์

2. กรณีนิสิตได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดต่ออันตราย

(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
เอกสารหลักฐาน
(๑) ใบรับรองแพทย์และผลการตรวจจากแพทย์ (ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ) ที่ระบุว่านิสิตหรือบิดาหรือมารดาติดเชื้อจากโรคติดต่ออันตราย
(๒) ใบมรณะบัตรของนิสิตหรือบิดาหรือมารดาที่เสียชีวิตจากโรคติดต่ออันตราย
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตรา “ตาย” หรือ “เสียชีวิต” ของนิสิตหรือบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
(๕) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาของนิสิต
(๖) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลของนิสิตหรือบิดาหรือมารดา (ถ้ามี)

*หมายเหตุ ให้นิสิตยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่เกิดผลกระทบ

ติดต่อประสานงานหรือส่งเอกสาร

ได้ที่
งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี
ห้อง MD510 ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
นายสราวุฒิ พลธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 3838 6554 ต่อ 2507
อีเมล sarawutp@go.buu.ac.th

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗