อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565

ผศ.พญ.ปริชญา งามเชิดตระกูล
ผศ.นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
ผศ.พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
อ.นพ.อดิเทพ สันติโชติวงศ์
อ.นพ.มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์
อ.นพ.สรวิศร์ วีระโสภณ
อ.นพ.ปราการ ทัตติยกุล
อ.นพ.ฉัตร เอี่ยมศิริกิจ
อ.พญ.ธนีพร อินทรา
อ.นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธียรชัย
ผศ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคำภีร์
อ.พญ.ศมณกร อนิวรรตกูล
อ.พญ.อภิรดี วรรังสฤษฎิ์
อ.นพ.อโณทัย จัตุพร
อ.พญ.ศิริญญา ปัญญา
อ.พญ.ศุภมาศ ศุภบรรพต
อ.พญ.สุธาสินี คงพร้อมสุข
อ.นพ.สามารถ สุวรรณบริบูรณ์
อ.พญ.กฤชฐา จีระวงศ์พานิช
อ.นพ.จิรัสย์พล ไทยานันท์
อ.นพ.ตระการ ไชยวานิช
อ.พญ.นลินี ภัทรากรกุล
อ.นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
อ.นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจ
อ.นพ.ศรรัฐ เฮงเจริญ
อ.นพ.วราวุฒิ เกรียงบูรพา
ผศ.นพ.กิตติ อรุณจรัสธรรม
ผศ.นพ.ธนศักดิ์ ยะคำป้อ
อ.พญ.เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์
อ.นพ.ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี
อ.นพ.สันติชัย ดินชูไท
ผศ.นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
อ.พญ.ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี
อ.พญ.พิธากร ธำรงเลาหะพันธุ์
ผศ.พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
อ.นพ.นันทพล ชูเวสศิริพร

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗