อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567

อ.นพ.พัชร โกฉัยพัฒน์
ผศ.นพ.จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
อ.พญ.รสพร อัศววรฤทธิ์
อ.พญ.กัลยรัตน์ ธรรมคำภีร์
อ.พญ.ศศิกานต์ ลีละวงศ์
อ.พญ.จิตรลดา รุจิราภิลักษณ์
ผศ.พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
อ.นพ.ออมทรัพย์ พิกุลณี
ผศ.พญ.ระวีวรรณ วิฑูรย์
อ.นพ.ณัฐวัฒน์ อัศววรฤทธิ์
อ.พญ.วทันยา ใจดี
อ.พญ.ธนัชพร ตรีทอง
อ.นพ.ภาณุพงศ์ นาเจริญกุล
ผศ.พญ.สิรินทร์กาญจน์ สุขดี
อ.พญ.นทวรรณ สุกใส
อ.นพ.เจตน์ งามประเสริฐ
ผศ.นพ.วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
ผศ.พญ.เพ็ญวดี ภาคพิบูลย์
ผศ.พญ.ปริชญา งามเชิดตระกูล
ผศ.นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
ผศ.พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
อ.นพ.อดิเทพ สันติโชติวงศ์
อ.นพ.มีชัย ปรัชาพลสิทธิ์
อ.นพ.สรวิศร์ วีระโสภณ
อ.นพ.ปราการ ทัตติยกุล
อ.นพ.ฉัตร เอี่ยมศิริกิจ
ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
ผศ.นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธียรชัย
ผศ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคำภีร์
ผศ.พญ.ศมณกร อนิวรรตกูล
ผศ.พญ.อภิรดี วรรังสฤษฎิ์
อ.นพ.อโณทัย จัตุพร
ผศ.พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
ผศ.พญ.ศุภมาศ ศุภบรรพต
อ.พญ.สุธาสินี คงพร้อมสุข
อ.พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท
ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
ผศ.พญ.กฤชฐา จีระวงศ์พานิช
ผศ.นพ.จิรัสย์พล ไทยานันท์
ผศ.นพ.ตระการ ไชยวานิช
ผศ.พญ.นลินี ภัทรากรกุล
ผศ.นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
ผศ.นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจ
ผศ.นพ.วราวุฒิ เกรียงบูรพา
ผศ.นพ.ธนศักดิ์ ยะคำป้อ
อ.นพ.ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗