หอพักนิสิตแพทย์

ประกาศ

- ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินคืนค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- ประกาศ เรื่อง ให้ส่วนลดค่าบำรุงหอพักในอัตราร้อยละ 20 หอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- ประกาศ เรื่อง ให้ส่วนลดค่าบำรุงหอพักในอัตราร้อยละ 10 หอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0347/2564 เรื่องค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
- ประกาศคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 074/2556 เรื่องนโยบายการเข้าพักในหอพักของนิสิตแพทย์
- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 041/2564 เรื่องการขอเงินคืนค่าบำรุงหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗