คณะกรรมการกิจการนิสิตประจำคณะ


ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
ประธานกรรมการ


อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์


อ.นพ.ปราการ ทัตติยกุล
กรรมการ
อ.นพ.สันติชัย ดินชูไท
กรรมการ
อ.นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจ
กรรมการ
ผศ.นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ
กรรมการ
อ.พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท
กรรมการ
อ.พญ.จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ
กรรมการ

ผู้แทนอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1- 6


อ.นพ.ประพันธ์ บูรณบุรีเดช
กรรมการ
อ.พญ.ปริชญา งามเชิดตระกูล
กรรมการ
อ.พญ.พิธากร ธำลงเลาหะพันธุ์
กรรมการ
อ.นพ.ศรรัฐ เฮงเจริญ
กรรมการ
อ.พญ.นลินี ภัทรากรกุล
กรรมการ
อ.นพ.อโนทัย จัตุพร
กรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช/จิตวิทยา


อ.พญ.กัญญา ภักดีธนากุล
กรรมการ
ดร.พวงทอง อินใจ
กรรมการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


นพ.ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์
กรรมการ
นายธวัชชัย ลิขิตดารา
กรรมการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


พญ.พรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์
กรรมการ
นางสาวทัศพร แย้มภักดี
กรรมการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า


นาวาเอกหญิง จริยา สันตติอนันต์
กรรมการ
ว่าที่ น.ต.หญิง ผุสดี ศิริวัฒนา
กรรมการ

สโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์


นายฉัตชัย คชเดช
ประธานกรรมการ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานกิจการนิสิต


นางสาวนงนุช สลับศรี
กรรมการและเลขานุการ
นายสราวุฒิ พลธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอุมาพร คงฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗