นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวณิชกานต์ เตียวประเสริฐ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นายวัชรากร ชูทอง รหัสนิสิต 56200019

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นายพริษฐ์ โพธิ์งาม รหัสนิสิต 56200019

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 นายวรวิทย์ สุขภาคกิจ รหัสนิสิต 53200024

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗