ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัย

ได้แก่ เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการศึกษานิสิต

ทุนการส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์

เป็นทุนการศึกษาที่คณะแพทยศาสตรจัดสรรเงินรายได้ของคณะ เพื่อมอบให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต
2) ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนหรือผู้มีความสามารถพิเศษ
3) มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นสุภาพชน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยบูรพา และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
4) ต้องมีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ต้องมีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือต้องมีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉพาะรายภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00
5) ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยด้วยความสมัครใจอย่างต่อเนื่อง
6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต หรือทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษานั้นอยู่ก่อนแต่หากนิสิตได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตหรือทุนการศึกษาอยู่แล้ว การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตจะอยู่ในดลุยพินิจของคณะอนุกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตประจำคณะแพทยศาสตร์
7) หรือตามที่คณะแพทยศาสตร์ประกาศเพิ่มเติม
ข้อมูลทุนการศึกษาที่ผ่านมา
รายละเอียด/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
จำนวนเงินทุน 10,000 บาท 10,000 บาท
จำนวนทุน 2 ทุน 2 ทุน
ช่วงเวลาประกาศรับสมัคร
ช่วงต้นของปีการศึกษานั้น ๆ
การติดตามประกาศรับสมัคร
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ http://med.buu.ac.th/
Facebook page งานบริหารงานกิจการนิสิต https://www.facebook.com/affairs.md.buu/
ติดต่อประสานงานหรือส่งเอกสารรับสมัคร ได้ที่
งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ห้อง MD510 ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายสราวุฒิ พลธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ 0 3838 6554 ต่อ 2507 อีเมล sarawutp@go.buu.ac.th

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตของเอกชน

ได้แก่ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากหน่วยงานภาคเอกชน นิติบุคคล และบุคคล เพื่อส่งเสริมการศึกษานิสิต ตามเงื่อนไขของเจ้าของทุน
ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตของเอกชน โดยส่วนใหญ่จะประกาศรับสมัครช่วงต้นปีการศึกษา หรือบางทุนการศึกษาอาจจะประกาศในช่วงกลางปีหรือปลายปีการศึกษา มีทั้งทุนส่งเสริมการศึกษาที่ประสานงานผ่านโดยตรงมายังคณะแพทยศาสตร์ และทุนส่งเสริมการศึกษาที่ประสานงานผ่านไปยังกองกิจการนิสิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของทุน ให้นิสิตติดตามประกาศรับสมัครอยู่เป็นระยะ และศึกษารายละเอียดก่อนสมัครทุนการศึกษานั้น ๆ

การติดตามประกาศรับสมัคร

เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ http://med.buu.ac.th/
Facebook page งานบริหารงานกิจการนิสิต https://www.facebook.com/affairs.md.buu/

ติดต่อประสานงานหรือส่งเอกสารรับสมัคร

ได้ที่
งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี
ห้อง MD510 ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
นายสราวุฒิ พลธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 3838 6554 ต่อ 2507
อีเมล sarawutp@go.buu.ac.th
หรือ
หน่วยทุนส่งเสริมการศึกษา กิจกิจการนิสิต
ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
นายไพบูลย์ บุญล้อม
ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 3810 2532
อีเมล paiboon@buu.ac.th
ตัวอย่างทุุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การติดตามประกาศรับสมัคร

เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/
Facebook page หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://www.facebook.com/studentloanbuu/

ติดต่อประสานงานหรือส่งเอกสารรับสมัคร

ได้ที่
หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต
ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
โทรศัพท์ 0 3810 2533 หรือ 0 3810 222 ต่อ 1537

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗