ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
ดร.สรร กลิ่นวิชิต
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวนงนุช สลับศรี
หัวหน้างานบริหารงานกิจการนิสิต
โทร. 0 3838 6554 ต่อ 2508

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วยบริหาร ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
หน่วยกิจกรรมและสโมสรนิสิต
นายสราวุฒิ พลธรรม
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 3838 6554 ต่อ 2507
อีเมล sarawutp@go.buu.ac.th

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วยสวัสดิการ
หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา
หน่วยวินัยและพัฒนานิสิต
หน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต
นางสาวอุมาพร คงฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 3838 6554 ต่อ 2507

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วยหอพักนิสิตแพทย์

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗