วันมหิดล ประจำปี 2564

ชื่อข่าวกิจกรรม วันมหิดล ประจำปี 2564
รายละเอียด ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน พ.ศ. 2564 งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย นั้น
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ ได้กำหนดจัดเป็นรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ได้เข้าลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ (http://med.buu.ac.th)
2. พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ได้กำหนดจัดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 – 10.30 น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้แทนนิสิตอ่านพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และมีรายนามผู้วางพวงมาลาถวายสักการะตามลำดับ ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)
- อาจารย์ นายแพทย์ออมทรัพย์ พิกุลณี (ประธานองค์กรแพทย์)
- ดร.สรร กลิ่นวิชิต (หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
- นิสิตแพทย์ปรเมษฐ์ ธรรมคำภีร์ (นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์)

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗