Medicine’s First Date ครั้งที่ 13

ชื่อข่าวกิจกรรม Medicine’s First Date ครั้งที่ 13
รายละเอียด เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้กำหนดจัดโครงการ Medicine’s First Date ครั้งที่ 13 เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนิสิตแพทย์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะแนวทางให้แก่นิสิตใหม่ ในด้านการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษา การทำกิจกรรม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการพบปะเพื่อนนิสิตใหม่ที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกัน รวมทั้งกับคณาจารย์ บุคลากร นิสิตรุ่นพี่ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วย
- พิธีเปิดโครงการ “Medicine’s First Date ครั้งที่ 13”
- กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
- กิจกรรม Guessing game, Board game และทายความรู้รอบตัว เป็นกิจกรรมใบ้คำในหมวดหมู่ต่างๆ ฝึกไหวพริบและความเร็ว และชิงรางวัล
- กิจกรรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสายรหัส
- พิธีเทียนและผูกข้อมือแด่น้องใหม่ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
- กล่าวปิดโครงการ เสร็จสิ้นกิจกรรม

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 19 ตุลาคม 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗