ประกาศรายชื่อนิสิต ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่า


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนิสิต ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด ขอให้นิสิตตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามตารางชั้นตอนการขอกู้ยืม ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ดำเนินการตามกำหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 28 ตุลาคม 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗