- ประกาศ เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หอพักนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23
- ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
- รับสมัครทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565
- ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564
- ประกาศรายชื่อนิสิต ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
- ประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562
- รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564
- ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณวันมหิดล 2564
- การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
- มาตรการช่วยเหลือนิสิต กรณีสถานการณ์โรคระบาด COVIC-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- ประกาศฯ เรื่องการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
- กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
- ร้านครุยสุกัญญา (ร้านคู่สัญญา กับมหาวิทยาลัยบูรพา) มาเปิดให้บริการเช่า จอง ตัด ชุดครุย ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
- กำหนดการขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2 กยศ.และกรอ.
- การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2563
- กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
- ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗