ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2565


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2565

รายละเอียด


ด้วยโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2565 ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ฯ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 12 มกราคม 2565 ให้ทราบทางอีเมลและถือเป็นที่สิ้นสุด

ในการนี้ทางโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของท่านส่งนวัตกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2565 ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารการประกวดฯ ได้ที่สำนักงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ Tel 02-716-6556, 098-9266953, 081-9752699 E-mail: smokefreeu@gmail.com

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗