รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียด


ด้วย มูลนิธิจงกลนีนิธิ ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑๒) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
๑) คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   ๑.๑ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ ๑ – ๓
   ๑.๒ ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนหรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ
   ๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นสุภาพชน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยบูรพา และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
   ๑.๔ ต้องมีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ ๑ ต้องมีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
   ๑.๕ ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยด้วยความสมัครใจอย่างต่อเนื่อง
   ๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตหรือทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษานั้นอยู่ก่อน แต่หากนิสิตได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตหรือทุนการศึกษาอยู่แล้ว การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตประจำคณะแพทยศาสตร์
   ๑.๗ เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
๒) นิสิตที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอรับใบสมัครได้ที่งานบริหารงานกิจการนิสิต ห้อง MD ๕๑๐ ชั้น ๕ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หรือดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ตามลิงก์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1C2KifF-rivtTnKNno4hx5s6IkXehXrsz?usp=sharing
๓) กำหนดส่งใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา และเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานบริหารงานกิจการนิสิต ห้อง MD ๕๑๐ ชั้น ๕ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๔) พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา และส่งเอกสารผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังผู้มอบทุนการศึกษา ไม่เกินวันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๕) ติดตามประกาศรายรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์งานบริหารงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ( http://med.buu.ac.th/student-affairs/view )

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 9 กันยายน 2565


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗