ข้อบังคับ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น พ.ศ. 2556
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2556
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัย พ.ศ. 2555
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัย ฉ 2 พ.ศ. 2558
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบ

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2563
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562

ประกาศ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินค่าตอบแทนการบริหารการวิจัยและที่เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ. 2553
 2. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย พ.ศ. 2560
 3. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทควาทวิจัย 2556
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2559
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบงานวิจัย พ.ศ. 2553
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการและตรวจสอบงานวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย พ.ศ. 2553
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทควาวมวิจัยในวารสาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทควาวมวิจัยในวารสาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1366/2562 เรื่องแนวปฏิบัติในการจำแนกโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารราจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0220/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนค่าตรวจความถูกต้องทางวิชาการของต้นฉบับบทความที่เขียนเป้นภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0223/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนการไปประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2563
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0305/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ พ.ศ. 2563
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0557/2563 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
 15. หลักเกณฑ์สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ และ บทความวิจัยระดับนานาชาติ
 16. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินรางวัลนักวิจัย ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2301, 2302