ระเบียบ

  1. ระเบียบการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การดำเนินงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประกาศ

  1. ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนนทุนนิสิตไปต่างประเทศ
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนการไปประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2301, 2302