ประกาศ

  1. เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนโครงการผลิตตำรา และหนังสือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564

ระเบียบ

  1. 2558 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ
  2. 2558 ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ
  3. 2560 (ฉบับที่ 3) ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ
  4. 2561 (ฉบับที่ 4) ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ
  5. 2562 (ฉบับที่ 5) ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ
  6. 2565 ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2301, 2302