1. ขั้นตอนการจัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ระดับสาขาวิชา
  2. ขั้นตอนการจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์
  3. ขั้นตอนการจัดโครงการอบรมผู้นำการบริหารโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
  4. ขั้นตอนการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี วิชาการแพทย์บูรพา
  5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำวารสารวิชาการ

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2401, 2402