1. ขั้นตอนการจัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ระดับสาขาวิชา
  2. ขั้นตอนการจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์
  3. ขั้นตอนการจัดโครงการอบรมผู้นำการบริหารโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
  4. ขั้นตอนการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี วิชาการแพทย์บูรพา
  5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำวารสารวิชาการ