1. ขั้นตอนการบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ขั้นตอนการบริการสืบค้นข้อมูลอิเลคทรอนิก

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2301, 2302