1. ขั้นตอนการบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ขั้นตอนการบริการสืบค้นข้อมูลอิเลคทรอนิก