1. E-form 3 (บริการการขอใช้หนังสือ-วิทยานิพนธ์เร่งด่วน)
  2. E-form 4 (บริการนำส่งเอกสาร)
  3. E-form 6 (บริการยืมระหว่างห้องสมุด)
  4. แบบยืมระหว่างห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์
  5. ใบยืมทรัพยากรฯ ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์