1. 001ขั้นตอนการส่งแผนการจัดสรรงบประมาณฯ
  2. 002ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
  3. 003ขั้นตอนการจัดการสัญญาวิจัย
  4. 004ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยทุนวิจัยรายได้
  5. IRB Online-แนะนำการยื่น IRB Online
  6. IRB-ข้อควรปฏิบัติหลังการได้รับใบรอง
  7. การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  8. ขั้นตอนการขอทุนนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
  9. ขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลจากการตีพิมพ์
  10. ขั้นตอนการขอเก็บข้อมูลภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564
  11. การขอรับเงินรางวัล-ค่าธรรมเนียมจากการตีพิมพ์

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2301, 2302