1. 001ขั้นตอนการส่งแผนการจัดสรรงบประมาณฯ
  2. 002ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
  3. 003ขั้นตอนการจัดการสัญญาวิจัย
  4. 004ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยทุนวิจัยรายได้
  5. IRB Online-แนะนำการยื่น IRB Online
  6. IRB-ข้อควรปฏิบัติหลังการได้รับใบรอง
  7. การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  8. ขั้นตอนการขอทุนนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
  9. ขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลจากการตีพิมพ์
  10. แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย คณะแพทยศาสตร์