1. AS01-แบบฟอร์มการเขียนโครงการบริการวิชาการ (.doc)
  2. AS01-แบบฟอร์มการเขียนโครงการบริการวิชาการ (.pdf)
  3. AS02-แบบฟอร์มการสรุปโครงการบริการวิชาการ
  4. AS03แบบประเมินความพึงพอใจไม่พึงพอใจและความผูกพันการจัดโครงการ

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2301, 2302