1. การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยบูรพา
  3. การขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
  4. แนวทางเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์
  5. แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย เงินรายได้