1. การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยบูรพา
  3. การขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
  4. แนวทางเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์
  5. แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย เงินรายได้
  6. แบบฟอร์มการขอใช้โปรแกรม Minitab

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2401, 2402