ระเบียบ

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2401, 2402