หนังสือเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ "วิชาการแพทย์บูรพา" ครั้งที่4
กำหนดการ วิชาการแพทย์บูรพา 60